Hoppa till sidans innehåll

Protokoll år 2021


Konstituerande styrelsemöte Kalmar TK 2021-03-24 - nr 5

Närvarande: Andreas Helgesson, Lisa Jalmander, Mats Olsson, Sabine Dervå, Mikael Georgsson, Mats Gustafson, Viktor Emlund
Adjungerande: Lotta Samuelsson, Åke Svensson, Carl Enlund

§1
Styrelsen konstituerar sig:
Ordförande Andreas Helgesson (nyval 1 år)
Vice ordförande Lisa Jalmander (nyval 2 år)
Sekreterare Mats Olsson
Ledamot Sabine Dervå (nyval 2 år)
Ledamot Viktor Emlund (nyval 2 år)
Ledamot Mikael Georgsson
Ledamot Mats Gustafson

§2
Firmatecknare
Ordförande Andreas Helgesson (740428-2951) och Lotta Samuelsson (611201-7808) skall vara firmatecknare var för sig.

§3
Återbetalning av inbetalda kursavifter ht-20
Styrelsen beslutade att alla inbetalda kursavgifter ht-20 (juniorträning, vuxenkurser, frukost-tennis) som blev inställda pga Covid-19 skall återbetalas.


Mats Gustafson                        Andreas Helgesson
Justeras                                  SekreterareÅrsmötesprotokoll Kalmar TK 2021-03-24- nr 4

Närvarande på webben: Andreas Helgesson, Mats Gustafson, Peter Roosling, Lisa Jalmander, Viktor Emlund, Lotta Samuelsson, Åke Svensson, Carl Enlund, Mikael Georgsson, Christina Thureson, Mats Olsson, Sabine Dervå, Tobias Carlsson, Henrik von Heijne, Björn Gyllenvind och Roger Johansson

 
§1
Fråga om mötets behöriga utlysande. Årsmötet konstaterar att mötet är behörigt utlyst.

§2
Styrelsens ordförande Andreas Helgesson förklarar årsmötet öppnat.

§3
Årsmötet godkänner dagordningen.

§ 4
Mats Gustafson valdes till ordförande och Lotta Samuelsson valdes till sekreterare

§5
Viktor Emlund och Sabine Dervå valdes till justeringsmän.

§6
Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom och Andreas Helgesson berättade lite om år 2020.

§7
Revisorernas berättelse. Revisor Peter Roosling meddelar att redovisningen följer gällande lagstiftning och att det är ordning och reda. Revisorn föreslår årsmötet att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.

§8
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

§9
Medlemsavgifter behålls oförändrade 2021 (250 kr junior, 500 kr senior och 750 kr familj).

§10
Årets Junior 2020. Chefstränare Åke Svensson delar ut pris till Årets Junior Rebecka Jerlardtz
med motiveringen:
”Rebecka Jerlardtz är en hårdslående, ambitiös och viljestark talang som gjort stora framsteg de senaste åren. Hon är för tillfället rankad delad 6:a i Sverige i hennes åldersgrupp flickor födda 2004. Hon bygger upp sitt spel på hårda grundslag och servar. Med lite mer säkerhet i spelet kommer hon att klättra ytterligare några placeringar på sverigerankingen på kort sikt och på lång sikt kan hon gå hur långt som helst. Rebecka har tränat på bra under pandemin och vi ser verkligen fram emot att få börja se henne vinna tennistävlingar igen.
Lycka till med den framtida tenniskarriären!”

§11
Stadgeändringar. Ingen förändring.

§12
Valberedningens sammankallande, Christina Thureson, presenterar förslag på val till styrelsen, revisor och revisorssuppleanter samt valberedning.

 • Andreas Helgesson valdes till ordförande (för en tid av ett år)
 • Lisa Jalmander, Viktor Emlund och Sabine Dervå valdes till nya styrelseledamöter (för en tid av två år)
 • Peter Roosling valdes till revisor och Anders Nygren valdes till revisorssuppleant (för en tid av ett år)
 • Roger Johansson (ordf.), Carl Enlund och Fredrik Dahl valdes som valberedning (för en tid av ett år)

§13
Övriga frågor.

1. Padelutbyggnad - Andreas informerade om de ekonomiska siffrorna

 • Den totala investeringen är ca 16 000 000 kr
 • Ursprungliga banklån på ca 2 000 000 har utökats till sammanlagt 6 350 000 kr
 • Revers med Multibygg (7 år) 4 400 000 kr
 • Leasingavtal 6 padelburar (5 år) 2 500 000 kr (burarna köper KTK ut efter 5 år med ett restbelopp på 250 000 kr)
 • Från KTKs kassa 2 700 000 kr
 • Ett styrdokument som arbetats fram av Roger Johansson i projektgruppen följs upp vid varje byggmöte. Kostnaderna stäms då av mot KTKs likvida medel.

2. Nya uppdrag för styrelsen
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att se över ett styrdokument vad gäller attesträtt och en
finanspolicy.

 

Sekreterare Lotta Samuelsson                            Ordförande Andreas Helgesson

 

Justeringsman Viktor Emlund                                 Justeringsman Sabine DervåStyrelsemöte Kalmar TK 2021-03-08 - nr 3

Närvarande via teamsmöte:  Andreas Helgesson, Sabine Dervå, Viktor Emlund, Mikael Georgsson, Mats Gustafsson, Lisa Jalmander och Mats Olsson

Adjungerande: Lotta Samuelsson, Åke Svensson och Carl Enlund

§1
Andreas öppnade styrelsemötet

§2
Föregående protokoll, inga invändningar

§3

Mikael Georgsson valdes till sekreterare, Mats Olsson valdes till justeringsperson

§4
Ekonomi

 • Mycket bra redovisning och sammanställning av Lotta. Styrelsen var stolta och trygga med resultatet.
 • Lotta kommer ha genomgång med vår revisor Peter Roosling vecka 11, 2021
 • Kalkylavstämningen som Roger Johansson och Lotta gör varje månad för att vi ska ha kontroll på vår likviditet för Padelhallen redovisades av Andreas

§5
Ommålning av tennisbanorna redan under 2021 ca 350 000kr diskuterades

 • Det går inte att få bidrag, Carl och Lotta har försökt.
 • Åke redogjorde för att förutsättningar och vår strategi (minst 15 grader och beställning bör göras senast i mars för att vi ska få en slot under sommaren).
 • Åke ringer och kollar mer exakt om förutsättningar. Inget beslut togs.
 • Förbättring som bakom baslinjen på bana 3 kan göras om vi väljer att göra en snabbfix tillsvidare.
 • Styrelsen beslutade att Åke fick i uppdrag att se över underhållsplanen.
 • Nytt möte där vi prioriterar ordentligt innan vi beslutar om ommålning av befintliga tennisplaner inomhus (bl.a. togs fönster mot väster upp som exempel)

§6
Vi har Ironman inbokat i augusti 2 500 pers. Brandskyddet begränsar till 150 under bygget. Därefter får vi ansöka på nytt. Åke har möte med Göran Tunberg och Johan Frostberg i veckan för att få klarhet i vad vi kan förvänta oss efter bygget. Åke återkommer med information.

§7

Styrelseaktivitet utomhus den 12 april kl 19-20
Styrelsemöten kl 20:00-22:00 måndagar 12 april, 17 maj, 14 juni

§8
Viktor, Carl och Åke Juniorverksamheten

 • Vad klubben prioriterar till juniorer diskuteras
 • Systematisk och mer periodiserad träning
 • Hur ska vi utmana juniorerna när det inte finns tävlingar (pandemi)?
 • Styrelsen önskar en mer omfattade redovisning på kommande styrelsemöte

§9
Pickleball

 • Det gick inte att söka bidrag för att kunna hyra banor i den nya sporthallen bredvid tennishallen.
 • Planen är att hyra hallen 2 gånger per vecka. Hela hallen innebär 9 banor.
 • Förslag Pickleballabonnemang innebär förslagsvis att man får delta på uppsatta tider under en termin. Tanken är att det ska täcka kostnaderna för hyran av hallen så vi bygger upp sporten.
 • Styrelsen beslutade att vi ska lämna in intresseanmälan till kommunen angående bokning om att hyra nya hallen för Pickleball och satsa.

§10
Playtomic
Styrelsen beslutade att möte ska sättas upp på Teams-möte med företrädare för Playtomic så att vi får klarhet i våra frågor kring support och systemets möjligheter.

§11
Elitstödet
Vi har inte tilldelats Elitstöd för år 2021 trots att vi spelar i division 1, vi fortsätter undersöka.

 

Justeras Mats Olsson                                     Sekreterare Mikael Georgsson                                          Styrelsemöte Kalmar TK 2021-02-01 - nr 2

Närvarande via teamsmöte: Andreas Helgesson, Lisa Jalmander, Mats Olsson, Mikael Georgsson, Mats Gustafsson, Viktor Emlund och Sabine Dervå.

Adjungerande: Lotta Samuelsson, Åke Svensson och Carl Enlund.

Innan ordinarie möte var två gäster inbjudna för att tala om digital marknadsföring, Patrik Karlsson från Kalmar Science Park och Natalia Ruiz från Wilson Creative.

§1
Ordförande öppnade mötet

§2
Sabine Dervå valdes till sekreterare

§3
Viktor Emlund valdes till justeringsman

§4
Styrelsen antar målen som är satta för 2021.

Tennis

 • 250/termin juniorer i träning 2021-22
  300/termin juniorer i träning 2023
  Underhålla tränarstaben med 3,5 tjänst tränare + minst 10 hjälptränare
 • 3 utveckling/tävlings/elitgrupper med 20 spelare på tävlingssidan (juniorverksamheten)
  Införa struktur och årshjul med föräldramöten och planerade aktiviteter för matchspel
  Siktar på 30st 2022
 • Under 2021 bygga ett lag för att etablera sig i div. 1 med en långsiktig satsning att fostra egna spelare för spel på den nivån.
 • Satsa på ett damlag 2021
Kurser
 • Padelkurser för vuxna behålla omfattning och intäkt 2021 - fokus på sommarverksamhet. 
 • Tenniskurser för vuxna - behålla samma omfattning och intäkt 2021
Padel
 • Uppstart juniorträning 2021 med 50st juniorer i löpande träningsverksamhet
Pickleball
 • Få igång verksamhet. Juniorträning och vuxenaktivitet. Fokus vår-sommar.
  Ambition att komma in i sporthallen 2021
Beläggning
 • Under året ta fram en rapport för att mäta utfall på total beläggning samtliga banor (mått i timmar och andel av max beläggning) Oavsett kurs, uthyrning, juniortennis - all beläggning.

Medlemmar i KTK

 • 2021 : 1200
 • 2022: 1500

§5
Information om utbyggnaden av Padelhallen. Åke Svensson är KTK:s huvudkontakt gentemot Multibygg och kommunen. Styrelsen tar ett inriktningsbeslut på att förbättra fasaden söder och väster ut med plåt med hjälp av Multibygg.

§6
Prissättning padel diskuteras. Personalen har en strategi för prissättning och abonnemang. Det kommer vara medlemspriser för banhyra även på padel inomhus.

§7
Personalen informerar om att sponsringsarbetet går bra.

§8
Ny hiss ska införskaffas med hjälp av bidrag från kommunen.

§9
Årsmötet kommer att hållas onsdag 24/3 kl 19. Mer information kommer.

§10
Beslut fattas om att vi ska ha en ny shop våren 2021.

§11
Styrelserum/konferensrum är renoverat.


Nästa styrelsemöte är mån 8/3 kl 20

 
Justeras Viktor Emlund         Sekreterare Sabine DervåExtra Årsmöte Kalmar TK 2021-01-10 - nr 1

Närvarande via teamsmöte: Andreas Helgesson, Lisa Jalmander, Mats Olsson, Mats Gustafson, Roger Johansson, Mikael Georgsson, Albert Georgsson, Adam Svensson, Åke Svensson, Lotta Samuelsson, Henrik von Heijne, Lasse Johansson, Markus Lindqvist, Carl Enlund, Jonas Conradsson, Magnus Gullberg, Björn Gyllenvind, Mark Tysper, Anette Karlsson, Joakim Jerlardtz, Fredrik Dahl, Viktoria Idermark Jerlardtz, Erik Janefrid, Mikael Björlefeldt, Pär Svanfeldt, Erika Keanius, Sabine Dervå, Felicia Dervå, Tobbe Carlsson, Ulrik Nilsson, Christina Thureson, Kenth Augustsson, Love Kanje Aron Sarenwald

§1
Mötet konstaterades vara behörigt utlyst.

§2
Mats Gustafson valdes till ordförande och Lisa Jalmander till sekreterare för mötet.

§3
Andreas Helgesson och Carl Enlund valdes till justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet och Lotta Samuelsson valdes till rösträknare (34 st)

§4
Mötet beslutade att göra stadgeändringar enligt nedan, gulmarkerat är förslag på ändring.

§1 Allmänt
Kalmar Tennisklubb, stiftad den 17 april 1914, har till ändamål att verka för (tennissportens) tennis och andra racketsporters utveckling genom att skapa goda träningsmöjligheter och genom att bedriva en med hänsyn till tillgängliga resurser väl anpassad verksamhet samt att utbilda goda idrottsmän och skapa en god kamrat och idrottsanda.

§3 Tillhörighet
Klubben är medlem i specialidrottsförbundet Svenska Tennisförbundet och därigenom är klubben ansluten till Riksidrottsförbundet. På regionsnivå är klubben medlem i Svensk Tennis Syd. Klubben är också medlem i Svenska Padelförbundet.

§5
Mötet avslutades.

Efter mötet fick medlemmarna möjlighet att ställa frågor.

Sekreterare Lisa Jalmander                  Ordförande Mats Gustafson


Justeringsman Andreas Helgesson        Justeringsman Carl Enlund

Uppdaterad: 04 FEB 2021 17:30 Skribent: Lotta Samuelsson
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Kalmar TK - Tennis
Ängöleden 11
39236 Kalmar

Besöksadress:
Ängöleden 11
39236 Kalmar

Kontakt:
Tel: 048013514
E-post: This is a mailto link

Se all info